top of page

SETPOINT Advisory hjälper företag att identifiera och navigera mot sitt optimala rörelsekapital och operationella förmåga – sin Setpoint.

SETPOINT Advisory levererar mätbara och långsiktiga resultat. Vårt breda och kundfokuserade angreppssätt för styrning av rörelsekapital och cash-conversion-cykeln utgår från att utveckla och optimera de operationella och strukturella drivkrafterna bakom dagens resultat – vilket inte bara påverkar kassaflödet utan också försäljning och lönsamhet.  

Vi förstår det underliggande förhållandet mellan Strategi, Verksamhet, Finans och Individer, och ser till att våra lösningar balanserar och optimerar från samtliga perspektiv.

Strategi

Anpassar ledningens agenda med kultur, incitament och operationell förmåga

Verksamhet

Optimerar processer och säkerställer balanserade dagliga beslut

Finans

Skapar synlighet och kontroll vilket möjliggör insiktsfulla beslut

Individ

Identifierar kompetens-gap som kan stängas genom våra Academy services

SETPOINT Advisory | finding and approaching your Setpoint

Att identifiera och närma sig sin Setpoint

En Setpoint kan vara utmanande att både identifiera och nå, eftersom den involverar ett flertal olika intressenter med ofta motstridiga strategier, nyckeltal och mål. 

SETPOINT Advisory hjälper dig på resan och skräddarsyr våra lösningar att passa ditt företags specifika situation och mognadsgrad. 

SETPOINT Advisory | lean working capital - cash conversion cycle

En betydande del av det operativa rörelsekapitalet och ett företags fulla cash-conversion-cykel ägs och påverkas av den dagliga verksamheten. Detta gör det till mycket mer än bara en finansiell angelägenhet. De underliggande processerna är sammanlänkade, vilket understryker vikten av ett holistiskt angreppssätt. 

SETPOINT Advisory's Lean Working Capital-metodik utgår från vikten av att anpassa och balansera tillvägagångssätt och mål över samtliga funktioner för att på så sätt optimiera företaget som helhet - inte bara enstaka delar av det.

Lean Working Capital fokuserar på det underliggande förhållandet mellan rörelsekapital, kassaflödesstyrning, supply chain optimering samt operationell excellens - och hur samtliga bör inkluderas i ansats för att leverera långsiktiga och balanserade resultat.

Anchor 1
SETPOINT Group - hexagons

Lean working capital påverkar kassaflöde och lönsamhet

Företag med starka rörelsekapitalprocesser tenderar att vara mer lönsamma.

Inte bara för att frigjort kapital kan återinvesteras i ny utrustning och tillväxt. Långsiktiga förbättringar av det operativa rörelsekapitalet kräver också att underliggande processineffektivitet identifieras och elimineras. Som ett resultat av detta så blir processerna mer strömlinjeformade, verksamheten upplever färre operationella begränsningar, samt supply-chain bias försvinner. Dessa påverkar i tur inte bara kassaflödet, utan också försäljning och lönsamhet.

SETPOINT Advisory's lean working capital är en datadriven metodik, som inkluderar element av supply chain optimering och operationell excellens.

Incentives & performance mgmt
Sales & operations planning
Portfolio management
Collection & dispute mgmt
Supply chain footprint & design
Production planning & scheduling
Sourcing & procurement
SCM IT system review
Integrated business planning
Inventory planning & control
Credit management
Structured financial solutions (SCF)

Vi fokuserar på rotorsakerna bakom problem för att uppnå långsiktiga resultat

Rörelsekapital är ofta ett symptom på underliggande ineffektivitet is verksamheten.

 

SETPOINT Advisory's lean working capital-metod identifierar och eliminerar de underliggande drivkrafterna bakom verksamhetens ineffektivitet, som en del i att realisera mätbara och långsiktiga resultat.

SETPOINT Advisory - working the root casue of the issue to realize lasting results
bottom of page